{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
Logo J O O D • T A K I E N G

ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพง...
แสงตะเกียงดวงน้อยจึงส่องมาหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. www.joodtakieng.com จะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เนื้อหาของบริการที่ใช้ จำนวนการใช้ เวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของเว็บไซต์จุดตะเกียงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถระงับการให้บริการแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com ชั่วคราวได้หากมีเหตุผลอันสมควรเพื่อการบริหารจัดการระบบ  เว็บไซต์จุดตะเกียงจะแจ้งสมาชิกให้ทราบตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่กำหนดในสัญญานี้ แต่หากมีเหตุที่สมควรอาจจะแจ้งให้ทราบภายหลังก็ได้ 

3. www.joodtakieng.com มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ธำรงรักษา ปรับปรุง และงดใช้บริการ แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com โดยไม่จำกัดและหากมีเหตุผลอันสมควร เช่น การหยุดดำเนินกิจการ การควบรวมโครงการจุดตะเกียง การปรับโครงสร้างองค์กร กิจการขาดทุน เป็นต้น เว็บไซต์จุดตะเกียงมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืองดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเว็บไซต์จุดตะเกียงต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  ส่วนกรณีที่มีการระงับการทำงาน ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถตรวจสอบ ปรับหรือระงับ หรือลบบัญชีของสมาชิกได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์จุดตะเกียงต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  ส่วนกรณีที่มีการระงับการทำงาน ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  

5.กรณีที่ หากเว็บไซต์จุดตะเกียงยกเลิกให้บริการแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com ตามข้อ 3 หรือข้อ 4  สมาชิกไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากการเลิกให้บริการ หรือบริการที่สิ้นสุดไปแล้วแต่อย่างใด 

6.โครงการจุดตะเกียงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com และโครงการจุดตะเกียงตกลงให้สิทธิ์การใช้บริการแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com ให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์จุดตะเกียงกำหนดไว้ หากโครงการจุดตะเกียงไม่อนุญาตก่อนล่วงหน้า  สมาชิกไม่มีสิทธิ์โอน ให้ยืม ขาย ใช้สิทธิ์การใช้ของตนเพื่อค้ำประกันแก่บุคคลอื่นได้ 

7.สมาชิกตกลงว่าบัญชีภายนอกที่ถูกนำไปใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นได้ หาก สมาชิกใช้บัญชีภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชีไม่ได้ตามปกติ อาจมีผลต่อการใช้บริการแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com อย่างจำกัดได้ 

8.การใช้บริการแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com สมาชิกตกลงว่า หากมีกรณีที่สามารถโอน หรือแชร์ข้อมูลบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ เมื่อมีการเลือกตั้งค่า การเชื่อมต่อบัญชี ข้อมูลบัญชี อาจมีเปลี่ยนแปลงหรืองดใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์จุดตะเกียง 

9.เว็บไซต์จุดตะเกียงมีสิทธิ์ลงโฆษณาภายในแพลตฟอร์ม  www.joodtakieng.com ได้ ประกอบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์ หรือลิงก์ เป็นต้น รูปโฆษณาเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปถึงเพจของบุคลอื่นได้ 

10.หากมีการเชื่อมโยงไปยังเพจของบุคคลอื่นใน ข้อ 9 ดังกล่าว เพจนั้นอยู่นอกขอบเขตการให้บริการของเว็บไซต์จุดตะเกียง  แม้จะรับรองในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จุดตะเกียงจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เพจของบุคคลอื่น 

11.กรณีที่งานเขียนทุกชนิดใน www.joodtakieng.com เปลี่ยนแปลงไป เช่น เนื่องด้วยสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์หมดอายุ  เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา ในข้อสัญญาได้ สำหรับกรณีนี้ต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงแก้ไขและวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ สมาชิกทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

การเป็นสมาชิกและวิธีการชำระเงิน 

1.ในแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com สามารถอ่านงานเขียนในรูปแบบออนไลน์ได้โดยตรง

2.การสมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นไปตามวิธีการที่เว็บไซต์จุดตะเกียงกำหนดไว้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินได้  

การยกเลิกสัญญา 

1.สมาชิกสามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยผ่านช่องทางบริการในหน้าแรกหรือในเมนูข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถตรวจสอบว่าสมาชิกที่ขอลาออกเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ และจัดการให้ออกโดยทันทีตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวของ เว็บไซต์จุดตะเกียงอาจไม่สามารถอนุญาตการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกทันทีได้ หากมีเหตุผลที่สมควรเช่น  เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ป้องกันการใช้บริการในทางมิชอบ 

2.เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลบัญชีของสมาชิกจะถูกลบทิ้ง เว้นแต่ข้อมูลบางประเภทที่ข้อกฎหมายกำหนดให้เก็บไว้ 

3.เมื่อสมาชิกยกเลิกสัญญาการใช้บริการและขอให้ลบข้อมูลของตนออก สามารถทำได้โดยการติดต่อไปแจ้งความจำนงให้ลบข้อมูล ที่ อีเมลแอดเดรส poohburanee@gmail.com

4.สิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และสมาชิกไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิก  

*** ระยะเวลาการเป็นสมาชิกคือ 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน และชำระเงินค่าสมัครในแต่ละรอบปี 

การจำกัดการใช้บริการ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว www.joodtakieng.com 

www.joodtakieng.com มีการเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล แอดเดรส รหัสผ่าน อายุ เพศ หรือดึงข้อมูลเหล่านี้ จากการสมัครผ่าน Social Login IP Address Cookie ประวัติการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ ข้อมูลการจ่ายเงิน โดยเก็บไว้ในระบบ ทั้งนี้จะไม่มีผู้ใช้งาน และบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก และไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน 

ข้อมูลที่เก็บไว้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

-ส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ  

-ดูสถิติ พฤติกรรมการอ่าน เพื่อพัฒนา จัดสรรเนื้อหาใหม่ ๆ  

-ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้ตรงกับผู้ใช้ 

ทั้งนี้ www.joodtakieng.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้ใน www.joodtakieng.com ซึ่งการใช้งานหลังจากปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ ที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

การเก็บข้อมูล 

www.joodtakieng.com มีการเก็บข้อมูลเมื่อ 

1.เมื่อสมัครสมาชิก โดยในหน้าสมาชิกจะปรากฏนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อผู้ใช้งานคลิกยืนยันจะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 2.เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อบัญชีกับเว็บไซต์ www.joodtakieng.com หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก

3.เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานและทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม 

4.เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม 

5.เมื่อผู้ใช้งานให้ความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม 

6.เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ www.joodtakieng.com ด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ขอบเขตดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดถี่ถ้วน เป็นเพียงตัวอย่างทั่วไป เมื่อ www.joodtakieng.com เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

การเก็บ Cookie 

www.joodtakieng.com เก็บ Cookie เพื่อจำการใช้งาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยอาจมีการใช้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่สาม ซึ่งจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากพัฒนาแพลตฟอร์ม 

การปกป้องข้อมูล 

www.joodtakieng.com เข้ารหัสการส่งข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ด้วย SSL สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต www.joodtakieng.com เข้ารหัสและส่งถึงผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS โดย www.joodtakieng.com ไม่เก็บข้อมูลไว้เอง 

การใช้ข้อมูล

1.เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่น 

2.เพื่อดูแลการใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ 

3.เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ เมื่อจำเป็น 

4.เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม  

5.เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ 

6.เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ดูสถิติพฤติกรรมการใช้งานและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแพลตฟอร์ม  

www.joodtakieng.com อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของผู้ใช้งานได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น   

การแบ่งปันข้อมูล  

1. www.joodtakieng.com อาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทหรืออื่นใดที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) หรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทย และในประเทศอื่น เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

2. www.joodtakieng.com จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ หรือเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอนข้อมูล 

2.2 มีคำสั่งทางกฎหมาย 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำล่าสุด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

โครงการจุดตะเกียง


หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up
[apwp_player]