{"playlist":[{"title":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-001-\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1581399726386-63d45c1b2d20-1024x706.jpeg","duration":"21:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-009-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1518558997970-4ddc236affcd-938x1024.jpeg","duration":"12:03","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e2b\u0e32\u0e22 , \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-008-\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1537713873666-f00791130d05-1024x683.jpeg","duration":"22:02","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-007-\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1547667498-5b9ede99b99a-1024x768.jpeg","duration":"9:15","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-006-\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e04\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e40\u0e23\u0e25.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1501169823221-212bdeaf8556-1024x683.jpeg","duration":"12:41","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-005-\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e48\u0e32.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510379558726-265c7a7b8c19-1024x819.jpeg","duration":"16:56","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-004-\u0e06\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e28\u0e1e.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1571065497914-38c5d3cde715-1024x683.jpeg","duration":"49:22","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-003-\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19-\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1552072092-7f9b8d63efcb-1024x683.jpeg","duration":"59:49","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-002-\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/photo-1510133768164-a8f7e4d4e3dc-1024x683.jpeg","duration":"13:06","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19","artist_name":"Jood Takieng","audio_file":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ONCE-010-\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e19.mp3","poster_image":"https:\/\/joodtakieng.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/claudio-schwarz-purzlbaum-k39RGHmLoV8-unsplash-1024x683.jpg","duration":"21.49","playlistid":"playlistid-1"}]}
menu แสดงเมนู
Logo J O O D • T A K I E N G

ร่องรอยแตกร้าวบนกำแพง...
แสงตะเกียงดวงน้อยจึงส่องมาหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดฉบับนี้คือข้อกำหนดตาง ๆ ระหว่าง โครงการจุดตะเกียงซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.joodtakieng.com กับผู้เข้าถึงและผู้ใช้งานทุกฟีเจอร์และทุกฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ www.joodtakieng.com  ซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่านั้นโดยไม่มีการปรับ แก้ไข เมื่อมีการใช้งานแพลตฟอร์มจะถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อไป  หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันตัวท่านกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มและฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของ www.joodtakieng.com  โครงการจุดตะเกียงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นล่าสุด ระงับ หยุดหรือจำกัดการใช้งาน หรือการเขาถึง www.joodtakieng.com เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

คำนิยาม  

1.เว็บไซต์จุดตะเกียง หมายถึง www.joodtakieng.com ซึ่งเป็นแพลตฟร์มที่ให้บริการคอนเทนต์ในรูปแบบดิจิทอล ออนไลน์ และอาจรวมไปถึงการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

2.สมาชิกหมายถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้บริการ www.joodtakieng.com ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับการเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์จุดตะเกียง 

3.ข้อมูลบัญชี หมายถึง  ข้อมูลทั้งหลายของสมาชิกที่ให้แก่เว็บไซต์จุดตะเกียง เพื่อใช้งาน www.joodtakieng.com  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล,ชื่อจริง-นามสกุลจริง, รูปถ่าย,อีเมล แอดเดรส, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,ที่อยู่,บัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลที่ถูกสร้าง เช่น ประวัติการอ่าน จำนวนเงินที่ใช้ เป็นต้น 

4.ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี/แมคบุ๊ค เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มแบบเปิด เช่น Windows, Mac OS หรือ OS X, iPhone OS (ios), Android OS และอื่น ๆ เพื่อการใช้แอปพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นโทรคมนาคม 

5.ค่าสมาชิก หมายถึง การชำระเงินทุกช่องทางให้แก่ www.joodtakieng.com เพื่อเข้าถึงงานเขียน เรื่องสั้น นิยาย บทความ ฯลฯ ใน www.joodtakieng.com ตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์จุดตะเกียงกำหนด 

6.บริการที่สัมพันธ์ร่วม หมายถึง บริการที่มีการทำสัญญากับระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการ www.joodtakieng.com ได้บนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มของเว็บไวต์จุดตะเกียง  

ข้อบังคับของสัญญาการใช้บริการและการนำบริการไปใช้ 

1.สัญญาการใช้บริการนี้จะมีผลต่อเมื่อ  สมาชิกหรือผู้ใช้งาน เข้าใช้บริการ  www.joodtakieng.com จะถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ 

2.หากผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครสมาชิก ลงทะเบียน หรือใช้งานแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com จะต้องปฏิบัติตามข้อเกี่ยวข้องตามกฎหมายไทย 

3.เว็บไซต์จุดตะเกียงจะพิจารณายกเลิกสัญญาการใช้บริการแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้งานมีวัตถุระสงค์เพื่อกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 

4.การกระทำใด ๆ ของผู้ใช้งานที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในฉบับนี้  หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เว็บไซต์จุดตะเกียงจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง เว็บไซต์จุดตะเกียงมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่าน ตามที่เว็บไซต์จุดตะเกียงเห็นสมควรได้ทันที  เว็บไซต์จุดตะเกียงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เว็บไซต์จุดตะเกียงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

5.เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถยกเลิกหรือระงับการใช้งานของสมาชิกได้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาจนหมดสิ้น จากกรณีดังต่อไปนี้ 

5.1 กรณีที่เว็บไซต์จุดตะเกียง มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอ หรือระบบปฏิบัติการยังไม่สามารถรองรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นเนื่องจากความบกพร่องทางเทคโนโลยี 

5.2 กรณีเกิดความบกพร่องในระบบการใช้หรือการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com 

5.3 กรณีอื่น ๆ ที่ทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com ไม่สามารถดำเนินการได้  

การคุ้มครองข้อมูล 

1.เว็บไซต์จุดตะเกียงสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดประเภท สมาชิก โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเข้ารหัสลับในขณะที่จัดเก็บ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภายหลังได้ 

2.กรณีที่สมาชิกใช้แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.comร่วมกับบริการที่สัมพันธ์ร่วม สมาชิกคนดังกล่าวตกลงรับทราบและยินยอมว่าประวัติการใช้แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com จะถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นในการใช้ บริการที่สัมพันธ์ร่วมด้วย 

3.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ชื่อเล่น รูปถ่ายของสมาชิก เป็นข้อมูลที่สมาชิกได้บันทึกไว้เพื่อสื่อสารและแสดงตัวตนกับสมาชิกคนอื่น ๆ สมาชิกรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ รับรู้ในแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com

บทบาท หน้าที่ของ www.joodtakieng.com 

1.เว็บไซต์จุดตะเกียง จะไม่กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ กฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งจะพยายามดำเนินการให้บริการแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

2.เว็บไซต์จุดตะเกียง มีการวางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งข้อมูลเครดิต เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com  อย่างปลอดภัย 

3.เว็บไซต์จุดตะเกียง มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ โครงการจุดตะเกียงแต่เพียงผู้เดียว

บทบาท หน้าที่ของสมาชิก 

1.สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลบัญชี หากเกิดความเสียหายจากการละเลยการคุ้มครองข้อมูลบัญชี หรือจงใจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้นั้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง 

2.สมาชิกจะต้องไม่ทำการเชื่อมต่อโดยใช้ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์อัลกอริทึม หรือเทคโนโลยีใด ๆ เพื่อดึงข้อมูล ปรับแก้ แก้ไข คัดลอก ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงทุกประเภทจากแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องจากโครงการจุดตะเกียง 

3.สมาชิกจะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องจากโครงการจุดตะเกียง 

4.สมาชิกจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือมุ่งเน้นผลประโยขน์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากโครงการจุดตะเกียงก่อน 

5.สมาชิกจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นหรือโพสต์เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย ไม่สุภาพ หรือทำลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บริการอื่น ๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย 

6.สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นและไม่เผยแพร่งานเขียนทุกประเภทของ www.joodtakieng.com ในทางที่ขัดต่อกฎหมายหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น  ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรืออื่นใดที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การทะเลาะวิวาท การข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานท่านอื่น 

7.สมาชิกจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.สมาชิกสามารถใช้บริการแพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com ตามที่เว็บไซต์จุดตะเกียงดำเนินการตามกฎเกณฑ์หรือหลักการที่บริษัทกำหนดขึ้น สมาชิก ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎข้อบังคับฉบับนี้ วิธีการใช้ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม www.joodtakieng.com เป็นต้น และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของโครงการจุดตะเกียง


หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป

keyboard_arrow_up
[apwp_player]